gds > opbouwwerk > gemeente-opbouwwerk

Gemeente-opbouwwerk

Gemeenteopbouw richt zich op het functioneren van de plaatselijke geloofsgemeenschap in haar omgeving. En dan met name op het begeleiden van leer- en veranderingsprocessen. Verandering is onontkoombaar voor de geloofsgemeenschap omdat gemeenten in ledental kleiner worden, bestuurskracht afneemt en omdat de samenleving verandert. Veranderingen in die samenleving zijn ook merkbaar in onze levensstijl. We kiezen niet meer vanzelfsprekend voor een kerk, maar geloven op onze eigen manier. Andere vormen van kerk-zijn worden onderzocht. Hebben we de kerk of gemeente (nog) nodig? In al die veranderingen is de centrale vraag: wat betekent dat nu concreet? Hoe blijven we een zichtbare, ervaarbare geloofsgemeenschap? 

Verschillende vragen in het proces om dat doel te bereiken spelen een rol in gemeenteopbouw. Grondgedachte is dat organisaties worden geboren uit de kracht van een visie. Zinvol werken aan de (her)structurering van de geloofsgemeenschap is alleen zinvol als er vanuit een visie wordt gedacht. Naast het ontwikkelen van visie gaat het in gemeentopbouw om een vijftal ‘manieren van doen’ die van belang zijn: de nadruk op verhalen, participatie van onderop, contextualiteit, een open werkwijze (geen modellen opleggen) en ruimte voor zowel het individu als de gemeenschap. Gemeenteopbouw streeft er naar om deze aspecten van de geloofsgemeenschap methodisch (verder) te ontwikkelen en organisatorisch te verankeren.

Op deze wijze verzamelt gemeenteopbouw op een systematische wijze wat werkt, wat mensen inspireert, wat leven geeft, čn plezier! Om zodoende de geloofsgemeenschap een leerruimte te laten worden voor spirituele vragen, waarbij men put uit de eigen biografie en ervaring, het bijbels verhaal, en de mensen om ons heen. Zij beschikt over bruikbare instrumenten in het proces van enthousiasmeren, toerusten en ondersteunen om deze verankering te helpen bewerkstelligen. Zij doet dit door aan te sluiten bij wat er is, plannen bij te stellen als het niet werkt en open staan voor het onverwachte dat zich aandient. 

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Groningse Doopsgezinde Sociëteit
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2017 Doopsgezind.nl