mutatie   

Activiteiten

Doopsgezinde gemeente Middelstum


Hierbij ontvangen jullie het persbericht met bijlagen betreffende de tentoonstelling die tijdens de
Open Monumenten Dagen (zaterdag en zondag 8 en 9 september as.) wordt gehouden in ons kerkgebouw.
Dit bericht is op ruime schaal rondgezonden aan de persmedia in onze regio.

De tentoonstelling zal dus te zien zijn tijdens onze kerkdienst op zondag 9 september; we verheugen
ons er op u allen dan in onze kerk te mogen begroeten!
 

Vriendelijke groet, Gijs Schilthuis.Graag uw aandacht voor de volgende voor-informatie betreffende de feestelijke afsluiting van het
aardbevingschadeherstel aan de Doopsgezinde kerk te Middelstum.

Hierbij het bericht, dat ik zojuist met de firma Mense Ruiter Orgelmakers heb afgesproken, dat zij
op vrijdagmiddag 27 juli as. een toelichting met muziekvoorbeelden geven bij ons gereviseerde
kabinetorgel en de gereviseerde Rippenpiano. Dit betekent, dat de feestelijke afsluiting van de
herstelwerkzaamheden aan het kerkgebouw die middag wordt gehouden: inloop 15.00 uur; aanvang
programma 15.30 uur.

Nieuwsbrief nr. 13, december 2017

Preekrooster december
De kerstdienst op maandag 25 december wordt om 10.30 uur gehouden in ons kerkgebouw in Middelstum.
Het is een proef om te zien hoe het ons bevalt in het gerepareerde gebouw. Er worden nog steeds
kleine werkzaamheden in het gebouw verricht, maar het ziet er naar uit, dat die activiteiten met
kerst afgerond zullen zijn. Als alles mee zit houden we ook de oudejaarsdienst op zondag 31
december
om 16.30 uur in het kerkgebouw. Gebleken is al, dat de nieuwe centrale verwarming heel goed werkt!

Kabinetorgel gestemd en speelbaar gemaakt
De firma Mense Ruiter, orgelmakers te Ten Post, heeft het kabinetorgel weer in orde gemaakt. Alle
pijpen zijn er uit gehaald, schoon gemaakt en waar nodig gerepareerd. Toen alle pijpen er uit waren
is de kast weer naar de oude plek verschoven. Alle pijpen zijn er weer in gezet en gestemd. Het
hele
mechaniek is weer goed gangbaar gemaakt. De NAM heeft de kosten hiervan voor haar rekening genomen.

Restauratie Rippenpiano in het kerkgebouw
De restauratie van onze piano valt niet onder herstel van aardbevingsschade. Op advies van de
orgelbouwers hebben we de firma H.P. Steenhuis te Glimmen om advies gevraagd. Deze firma heeft
aangeboden de piano te repareren en te stemmen voor EUR 600,00. Inmiddels heeft een
subsidieaanvraag bij de Stichting Stem (Inbrengwinkel Koor en Rinkel te Middelstum) er toe geleid,
dat wij voor de pianoreparatie een bedrag van EUR 500,00 ontvangen. Dankzij deze
subsidietoekenning
wordt de piano binnenkort hersteld en gestemd.

Ramen en gordijnen in het kerkgebouw
Op ons verzoek heeft Bouwbedrijf De Boer er mee ingestemd, dat de ramen in de kerk aan de
binnenzijde worden schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf. De nieuwe gordijnen voor de kerk, die
zijn besteld bij de firma Mulder te Middelstum, zijn al een tijd gereed, maar ze zullen pas worden
opgehangen wanneer de ramen schoongemaakt zijn. Ook is gekeken naar mogelijkheden om de beide
kleine
lekkende raampjes in het preekgedeelte van de kerk wat meer waterdicht te maken; conclusie: nog
maar
wat meer tochtstrip. We zullen zien of dat wat helpt. Om het lekken van condenswater van de
binnenkant van de ramen in de kerkmuren te beperken, zijn de kieren tussen de nieuwe vensterbanken
en de ramen dicht gekit. Omdat de gordijnen al een tijd klaar zijn, is aan de firma Mulder een
voorschot van EUR 1.176,80 betaald voor maakloon en voor de kosten van de gordijnstof. Voor het
ophangen etc. ontvangen wij tzt nog een beperkte onkostendeclaratie.

Eindejaarscollecte
Het bovenstaande geeft aanleiding u te attenderen op onze eindejaarscollecte. De bodem van onze
schatkist is echt in zicht. Dat komt mede omdat er een aanzienlijk bedrag is betaald voor de
reparatie van het torentje op het kerkedak. Het ging hier niet om aardbevingsschade maar om
ouderdomsgebreken. Desalniettemin ontvangen wij bij de afsluiting van het
aardbevingsschadeherstelproject nog een tegemoetkoming in de kosten hiervan. Ook ontvangen wij van
de rijksoverheid in het kader van de onderhoudssubsidie voor rijksmonumenten de helft van de met
deze reparatie gemoeide kosten. Op die subsidie hebben wij reeds een voorschot ontvangen. 

Middelstum, 8 december 2017							Gijs Schilthuis.


25 Augustus 2017
 
Met betrekking tot het herstel van ons kerkgebouw valt te vermelden, dat Bouwbedrijf De Boer een
oplevering van werkzaamheden heeft gepland op woensdag 30 augustus, 's ochtends om 10.00 uur.
Voorzover ik kan overzien zullen daarna door het bouwbedrijf en de installateur van het
verwarmingssysteem nog wel enige werkzaamheden moeten worden verricht. De verlichting in het gebouw
werkt overigens heel goed; de nieuwe schakelkast voor de electrische installatie is geleverd en
gemonteerd.

Wat nog moet gebeuren is onder andere het uitpakken van het orgelfront op het orgelbalcon; daar zal
nog wel wat aan moeten gebeuren. Ook de preekstoel moet nog worden uitgepakt en met alle onderdelen
worden gecompleteerd.

Als alle bouwkundige acties zijn voltooid zal het kabinetorgel worden uitgepakt en op zijn
oorspronkelijke plaats worden teruggezet; de orgelmaker zal dan verzorgen dat het instrument goed
bespeelbaar wordt opgeleverd.

Het verfwerk in het gebouw is inmiddels afgerond; maar er zal nog wel schoonmaakwerk moeten worden
gedaan voordat we alle verhuisdozen kunnen uitpakken etc. Omdat destijds alles wat zich in het
gebouw bevond rijp en groen is ingepakt, zal er ook nog wel het nodige moeten worden opgeruimd.
Tijdelijk meubilair en resten bouwmaterialen van het bouwbedrijf moeten ook nog worden afgevoerd.

Als alles zo'n beetje zijn beslag heeft gekregen moeten we zien, dat er nieuwe gordijnen voor de
ramen komen aan de zuidkant van het gebouw; lang geleden is hiervoor al een bestelling gedaan bij
Mulder Wonen in Middelstum; die bestelling moeten we nu opnieuw in werking stellen.

Een ander punt van aandacht is de reparatie van onze piano; ik zal navraag doen bij de pianostemmer
wat hier de mogelijkheden zijn; in het verleden is daarvoor door hem al eens een offerte
uitgebracht, maar dat was al voor aanvang van het kerk-herstelproject.

Tenslotte is onze brandblusser onlangs gecontroleerd; resultaat: we moeten hem vervangem; kosten
ongeveer EUR 150,00.

Dit zijn zo'n beetje de meest concrete wederwaardigheden rond het kerkgebouw.
 

Een andere ontwikkeling is, dat de Nationaal Co�rdinator Groningen, Alders cs., wil onderzoeken
inhoeverre het kerkgebouw moet worden versterkt om beter bestand te zijn tegen aardbevingen. Het is
vreemd, maar dit initiatief staat los van alle tot nu toe gerealiseerde aanpassingen aan het
kerkgebouw. Met het oog hierop worden wij uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op woensdag 6
september as. van 19.30 tot 21.30 uur in het dorpshuis De Pompel, Meerweg 16, 9625 PJ te
Overschild.
Ik heb het voornemen hier naartoe te gaan; wie wil er met mij mee?
 
Dit zijn op dit moment de actualiteiten met betrekking tot ons kerkgebouw. Een en ander betekent,
dat wij voorlopig nog wel een tijdje kerkdienst zullen hebben bij de familie Hoogenberg in Bedum.DOOPSGEZINDE GEMEENTE MIDDELSTUM
Nieuwsbrief nr. 10, juli 2016

Ds. N.C. Meihuizen neemt afscheid van OBS Klinkenborg te Kantens
Op dinsdagmiddag 5 juli jl. werd in de openbare basisschool De Klinkenborg te Kantens afscheid
genomen van ds. N.C. Meihuizen als leerkracht Godsdienstvormend onderwijs. Van 1988 tot 2016, dus
gedurende achtentwintig jaar, heeft ds. Rinie Meihuizen het godsdienstonderwijs op deze school
verzorgd. Haar inzet gedurende al die jaren heeft veel waardering ondervonden. Dat bleek uit de
uitgebreide opzet van haar afscheid: ds. Rinie werd op die dag bij verrassing in een open cabriolet
van huis gehaald en rondgereden door Kantens begeleid door alle schoolkinderen met trommels,
rammelaars, ratels, sambaballen etc. Bij aankomst in de school werd Rinie feestelijk toegezongen,
er was daar een grote kouwgomballenboom, er waren spelletjes, cadeaus, een door de leerlingen zelf
gemaakte verjaarskalender met foto’s van alle kinderen. De feestdag werd afgesloten met een
bijeenkomst van de leerkrachten van de school, familie en vrienden van ds. Rinie. Namens de
Doopsgezinde gemeente Middelstum werd een feestelijk boeket aangeboden door br. en zr. Schilthuis.
 
Aardbevingsschadeherstel kerkgebouw; een nieuwe architect
De NAM heeft in de afgelopen periode de samenwerking met drs. Theo Elsing als begeleider van het
aardbevingsschadeherstel van onze kerk be�indigd. Als opvolger van de heer Elsing heeft de NAM
aangewezen Ir. Kor Holstein. De heer Holstein heeft bouwkunde gestudeerd aan de Technische
Universiteit Delft met als specialisatie architectuur en restauratie. Het kantoor van Holstein
Restauratie Architectuur is gevestigd in het verzamelgebouw Kantoren Insulinde, Bankastraat 42-J,
9715 CD Groningen. De website van Holstein is te vinden op: WWW.holstein-restauratie.nl 
In de loop van de zomer wordt begonnen met de voorbereidingen voor de hervatting van de herstel- en
verstevigingswerkzaamheden aan ons kerkgebouw. Voorafgaand aan de daadwerkelijke start van de
werkzaamheden vindt overleg plaats met de gemeente Loppersum naar aanleiding van een onvolkomenheid
in het bouwkundig vergunningenbeleid van de gemeente.
Er komt nu een herzien plan van aanpak voor het herstel en de versteviging van het kerkgebouw.
Daarbij zal rekening worden gehouden met de richtlijnen van de overheid voor aardbevingsbestendig
bouwen; deze richtlijnen wijzigen regelmatig omdat de denkbeelden van de overheid steeds in
ontwikkeling zijn. Voorts worden plannen voor de sanitaire voorziening en de verwarmingsinstallatie
in het gebouw uitgewerkt. In het najaar komt er een kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe
architect. In die bijeenkomst worden ook de nieuwe plannen toegelicht.
Een en ander neemt niet weg, dat de Doopsgezinde gemeente Middelstum Theo Elsing bijzonder
erkentelijk is voor zijn inzet in de afgelopen jaren voor het herstel van ons kerkgebouw.


DOOPSGEZINDE GEMEENTE MIDDELSTUM
Nieuwsbrief nr. 9, april 2016, aangepast

Concert Gronings Kamerkoor, Mien Toal van Anna de Vries-Maarhuis op 17 april 2016
Op zondag 17 april wordt een concert gegeven door het Gronings Kamerkoor in de kerk van Engelbert
aan de Engelberterweg 39, 9723 EJ Groningen, aanvang 15.00 uur, entree EUR 10,00.
Tijdens dit concert worden een koraal en vijf liederen voor � capella koor uitgevoerd. Het gaat
hier
om vijf gedichten van onze organiste, Anna de Vries-Maarhuis. Deze gedichten zijn op muziek gezet
door Gijs Philip van Schaik, violist in het Noord-Nederlands Orkest. Dirigent van het koor is de
heer Peter Steeneken.
Tijdens het concert zullen de betrokken gedichten door Anna de Vries zelf worden voorgedragen.
De leden en belangstellenden van onze gemeente worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te
zijn.

Aardbevingsschadeherstel kerkgebouw
Hiermee de bevestiging dat er problemen zijn in de samenwerking tussen de NAM en drs. Theo Elsing.
De heer Elsing is destijds door de NAM aangesteld als begeleider voor het aardbevingsschadeherstel
aan ons kerkgebouw. Het is niet uitgesloten dat als opvolger van de heer Elsing door de NAM een
andere architect wordt aangesteld om de voortzetting van de herstelwerkzaamheden en de versteviging
van het gebouw te begeleiden. Het gaat hier om een van de overige Groninger architecten die
betrokken zijn bij het herstel van schade aan kerkgebouwen in het aardbevingsgebied. In afwachting
van de uitkomst van deze aangelegenheid ligt het werk stil.
Wanneer er duidelijkheid zal zijn over het vervolg van de werkzaamheden zal met het gemeentebestuur
van Loppersum een bespreking plaatsvinden over de verdere aanpak. Tenslotte hebben de directeur en
de bouwkundige van de Stichting Oude Groninger Kerken het voornemen een bezoek te brengen aan ons
kerkgebouw aangezien van die kant belangstelling bestaat voor de aanpak die wordt gevolgd bij ons
schadeherstel.

Pinksterdienst in Uithuizen
De Doopsgezinde gemeente Uithuizen heeft onze gemeente uitgenodigd voor hun pinksterdienst op
zondag
15 mei as. Het wordt een Groninger dienst met ds. K.G. Pieterman uit Niekerk. De dienst begint om
9.30 uur in het kerkgebouw aan de Mennonietenkerkstraat 12 te Uithuizen. Dit betekent, dat wij die
dag geen dienst hebben in eigen kring.

Gezamenlijke dienst met PKN in Kantens op 22 mei
De Protestantse Kerk in Kantens heeft onze gemeente uitgenodigd voor een gezamenlijke dienst met
onze predikante, ds. N.C. Meihuizen, op zondag 22 mei as. om 10.00 uur in de Antoniuskerk,
Kerkhofsweg 2 te Kantens. Na afloop van de dienst worden wij uitgenodigd voor koffie/thee in het
PKN-verenigingsgebouw Salem, Kerkhofsweg 17, tegenover de toren van de kerk.

Eerstvolgende kerkdiensten in eigen kring
24 april		11.00 uur:	br. A.J. Visser uit Usquert.
 8 mei		11.00 uur:	de heer drs. Paul Borggreve uit Groningen.
 5 juni		11.00 uur:	br. G. Iwema uit Muntendam.
19 juni		11.00 uur:	mevr. ds. N.C. Meihuizen uit Kantens.
 3 juli		11.00 uur:	zr. A.Th. van Kempen-Tollenaar uit Groningen.
Deze kerkdiensten worden gehouden bij de familie Hoogenberg, Stationsweg 39, 9781 CG Bedum, tel.
050-3012669. 

Middelstum, 13/19 april 2016							Gijs Schilthuis.Doopsgezinde gemeente Middelstum
In onze gemeente wordt het pastoraat verzorgd door mevr. ds. N.C. Meihuizen, Kerkhofsweg 27, 9995
PL
Kantens, tel. 0595-552032, e-mail: n.c.meihuizen@home.nl.
Secretaris/penningmeester is dhr. G.J.C. Schilthuis, Grachtstraat 12, 9991 BA Middelstum, tel.
0595-551763, fax 0595-551943, e-mail: g.en.l.schilthuis@12move.nl
Banknr. NL22ABNA0476717140 ten name van Doopsgezinde gemeente Middelstum te Middelstum.


Vrijdagochtend 10 juli 2015 om 8.00 uur is de kraanwagen besteld bij het kerkgebouw om het
torenspitsje er weer op te zetten.Geplaatst 4 juni 2015

Morgen, zondag 5 juni, is onze kerkdienst om 11.00 uur bij de familie Schilthuis in Middelstum;
voorgangster is ds. Rinie Meihuizen. De betrokken vliegmaatschappij heeft onverwacht een wijziging
aanbracht in het vlieg-vacantie-arrangement van br. Iwema, daarom moest hij vrijdag jl. al
vertrekken in plaats van maandag as. De kerkdienst zal namens Dagblad Trouw worden bijgewoond door
de journaliste mevrouw Sitalsing uit Amsterdam en een fotograaf; na afloop van de dienst gaan we
koffiedrinken op het terras van Herberg In de Valk, tegenover onze kerk.

Het dak van ons kerkgebouw is verstevigd en in dat verband aanzienlijk vernieuwd.
De barsten in het tongewelf in de kerk zijn gerepareerd, het gewelf is geschilderd en ook
verstevigd.
Inmiddels is het steigerwerk uit het interieur van het kerkgebouw verwijderd; we kunnen
morgenochtend even gaan kijken hoe het er nu van binnen in de kerk uitziet.

De steigers aan de buitenkant blijven nog staan tot dat het torenspitsje weer op de kerk is
geplaatst; het spitsje is al klaar; het staat voor de kerk, maat het wachten is nog op de
gerepareerde en opnieuw vergulde windwijzer; als die er weer is kan het spitsje weer worden
geplaatst. Daarna worden ook de steigers aan de buitenkant verwijderd.
Voor de reparatie van het torenspitsje is in het kader van het aardbevingsschadeherstel van de kant
van de NAM EUR 3.000,00 beschikbaar. Het - niet-aardbeving-gerelateerde - deel van het
herstel/onderhoud van het torenspitsje en de windwijzer komt natuurlijk voor eigen rekening van
onze
Doopsgezinde gemeente. Ik ben bezig hiervoor de ge�igende subsidiekanalen in werking te stellen,
maar zonder eigen bijdrage komen we er niet van af.

                  
Geplaatst 25 september 2014Na uitvoerige administratieve en technische voorbereidingen is op 12 augustus jl. een aanvang
gemaakt met het herstel van de aardbevingsschade aan het kerkgebouw van de Doopsgezinde gemeente
Middelstum. De herstelwerkzaamheden zijn buitengewoon ingrijpend. Het hele
herstel/restauratieproject wordt namens de Nederlandse Aardoliemaatschappij BV. begeleid door de
heer drs. Th.M. Elsing van het Nederlands Adviesbureau Monumentenzorg en Interieurarchitectuur te
Kloosterburen.

Het kerkgebouw is ontdaan van zijn totale inventaris. Die is opgeslagen bij een verhuisbedrijf. In
het gebouw heeft voor de aanvang van de werkzaamheden asbestsanering plaatsgevonden. Alle muren
(van
binnen en van buiten) en de kapconstructie worden versterkt. Het tongewelf wordt versterkt en
aardbevingsbestendig gemaakt. Als het gebouw weer op orde is, wordt de inventaris teruggeplaatst.
Omdat het kerkgebouw de komende maanden niet te gebruiken is voor onze gebruikelijke kerkdiensten
en
bijeenkomsten, worden de kerkdiensten van de doopsgezinde gemeente Middelstum voorlopig bij de
leden
thuis gehouden. 

Bankrekening: 
ABN AMRO-bank: 47.67.17.140 ten name van de Doopsgezinde gemeente Middelstum te Middelstum
  


Kabinet-orgel 
�<>