plastic plastic

Denominatie:
 doopsgezind,
 remonstrant,
 vrijzinnig.


 
 
 
 

ANBI gegevens Hutgemeenschap Emmen

Algemene gegevens:
naam: Hutgemeenschap
telefoonnummer: 0591 - 613213
RSIN / fiscaal nummer: 806371705
Website: http://www.gds.doopsgezind.nl/gemeenten/emmen/hutgemeenschap
Email: fdukers@stipte.nl
Adres: Prinsenlaan 82
Postcode: 7822 GJ
Plaats: Emmen

Samenstelling bestuur:
zie informatie onder "organisatie".

Doelstelling / visie:
De Hutgemeenschap is een kleine vrijzinnige protestantse gemeenschap
die landelijk aangesloten is bij de Algemene Doopsgezinde Societeit en de
Remonstrantse Broederschap. 
Leden van de Hutgemeenschap willen als een pelgrim op zoek blijven naar
eigentijdse vormen van geloven, om van daaruit te leven en zo zinvol bij
te dragen aan de huidige, dynamische en seculiere maatschappij.
Alle leden hebben een persoonlijk geloof. Eenvoud, respect voor al wat leeft
en een vrije en verdraagzame geest zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.
 
Beleidsplan:
Net als veel kerken in Nederland maakt de Hutgemeenschap door vergrijzing
en terugloop van leden een moeilijke tijd door. Het bestuur van de Hutge-
meenschap heeft daarom voor de korte termijn het beleid om:
- de pastorale zorg voor haar leden zo goed mogelijk te vervullen
- geregelde kerkdiensten te houden naar verwachting en behoefte van de leden
Waar mogelijk streeft het bestuur er binnen de eigen gemeente naar activiteiten
te organiseren die de gedachtewisseling over geloof, levenshouding en zorg voor
elkaar stimuleren.
Naar buiten toe zoekt de Hutgemeenschap aansluiting bij andere kerkgemeen-
schappen in Emmen en diaconale projecten om de zorg voor de medemens
meer concreet te maken.

Beloningsbeleid:
De Hutgemeenschap volgt hier de landelijke richtlijnen van de Algemene
Doopsgezinde Societeit en de Remonstrantse Broederschap.

Verslag / activiteiten:
zie de actuele informatie hierover op deze website.

Voorgenomen bestedingen:
De Hutgemeenschap heeft voor de komende paar jaar geen bestedingen gepland.

Verkorte staat van baten en lasten over 2016 met toelichting (in euro):
 Baten: opbrengst uit bezittingen    5000
            bijdrage gemeenteleden      6300

           Lasten: kosten pastoraat                9300
                        kosten kerkdiensten          3800
                        lasten kerkgebouw           2700
                        administratie                      500